О нама

Јавно предузеће за послове урбанизма “УРБАНИЗАМ” Сремска Митровица је у августу ове године формирала Скупштина Града Сремска Митровица.
Јавно предузеће “УРБАНИЗАМ” је правни следбеник ЈП Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица.
Поред тога, ово Предузеће је на неки начин, следбеник и свих организационих облика институција које су се бавиле урбанистичком струком на просторима Града.
Од 1966. године Предузеће је прошло трансформације од статуса самосталне установе, преко статуса ООУР-а у оквиру радне организације, затим самосталне радне организације, друштвеног предузећа, до статуса јавног предузећа, који и данас има.

Предузеће се континуирано бави планирањем и уређењем простора и насеља на територији Града Сремска Митровица већ 50 година. Генерације урбаниста усмеравале су урбанистички развој града на дугој и богатој културној основи, богатству природних вредности, на детаљном анализирању садашњости и стремљењу ка бољој будућности.

У протеклих педесет година у овом граду урбанистичком струком руководили су Анђелко Мирковић, Ђорђе Ристић, Манојло Медан, Славко Прокоп, Славо Николић, Душан Јанаћ, Зорица Бабић–Ћосић и Лазар Богићевић. Урбанистички планови су кроз време обезбеђивали одрживи развој града кроз усклађивање потреба њених грађана и инвеститора са максимално рационалним и спроводивим решењима.
Савремени урбанисти треба да обезбеде нову савремену генерацију планова који ће бити приступачни свим медијима како би за урбанистичку струку заинтересовали неке нове младе урбанисте.
Делатност Предузећа обухвата израду просторних и урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, израду пројеката парцелације и препарцелације, послове праћења стања у одређеним областима од значаја за израду планова и консалтинг послове.

Делатност урбанистичког предузећа је део комплексне области планирања и уређења простора и насеља. То је област у којој су посебно изражени овлашћења и интереси локалне заједнице – Града Сремска Митровица, јер се односи на стратешко планирање развоја града на државном нивоу, на просторни и урбани развој, коришћење земљишта, комуналну инфраструктуру и заштиту животне средине.
Израда просторних и урбанистичких планова, којима се у простору дефинише јавни интерес локалне заједнице, као и праћење њихове имплементације, представља веома важан део ове области. Урбанизам и просторно планирање су делатности од државног интереса пре свега. Опстанак и даљи развој предузећа везан је за израду урбанистичких планова за потребе Града, као и за праћење њиховог спровођења и консалтинг у развојној, урбаној, земљишној политици локалне заједнице. Димензионисање предузећа је у функцији његове економске одрживости и способности за ефикасније обављање делатности и већег учешћа тржишних послова у приходу предузећа.

У Предузећу ради стручни тим који се састоји од просторног планера, инжењера архитектуре, инжењера пејсажне архитектуре, инжењера саобраћаја, инжењера геодезије и техничара. Остали запослени су у служби која прати урбанистички тим и обезбеђује све врсте подршке у функционисању Предузећа.
Предузеће обавља и све послове из свог делокруга за појединачне потребе становника Града као и за све потенцијалне Инвеститоре.

Реч урбанизам потиче од латинске речи urbs са значењем град. Урбанизам је научна дисциплина, вештина и техника уређења и организације градских, али и сеоских насеља.
Урбанистичке намере и идеје, односно планирање насеља се остварује кроз израду и поштовање просторних и урбанистичких планова и пројеката.