ПДР КОМПЛЕКСА ЗА ИЗГРАДЊУ БИОГАСНОГ ПОСТРОЈЕЊА И ФАРМЕ СВИЊА У К.О. ДИВОШ, ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

675

(„СЛ. ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“, БР. 15/2017)

Циљ уређења простора у обухвату Плана је стварање планског основа за усклађивање постојећег стања изграђених објеката и инфраструктуре, односно формирање комплекса енергане чија је намена производња електричне енергије и топлотне енергије из обновљивих ресурса, односно изградња енергане на биомасу и објеката компатибилних основној намени. Изградња фарме свиња је за потребе рада планиране енергане

Целокупан текст Плана са пратећим графичким прилозима можете погледати и преузети ОВДЕ. Док документациону основу Плана можете погледати и преузети ОВДЕ.