Основни циљ доношења Плана генералне регулације – целина 2 – источни део града Сремска Митровица, који заузима простор од 356,1ha, је планска разрада Генералног урбанистичког плана Града Сремска Митровица („Сл. лист Града Сремска Митровица“ 04/2015) као и одређење како дугорочне пројекције развоја и просторног уређења и коришћења простора у обухвату предметног Плана, тако и конкретних мера које дефинишу регулационе и грађевинске обавезе при градњи и коришћењу простора.

Целокупан текст Плана са пратећим графичким прилозима можете погледати и преузети ОВДЕ. Док документациону основу Плана можете погледати и преузети ОВДЕ.