(„СЛ. ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“, БР. 12/2017)

Циљ израде предметног ПДР-а је стварање планског основа за реализацију поставки ПГР-а града Сремска Митровица, Мачванска Митровица и Лаћарак („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 11/2009), који подразумева првенствено планирање пренамене простора бивше фабрике намештаја у пословно – комерцијални центар, као и урбанистичко обликовање слободних – неизграђених унутарблоковских простора за потенцијалну градњу породичног и вишепородичног становања са трасама неопходних унутарблоковских улица у регулационим појасевима са јавном наменом градских уличних коридора са свом неопходном инфраструктуром и зеленилом.

Целокупан текст Плана са пратећим графичким прилозима можете погледати и преузети ОВДЕ. Док документациону основу Плана можете погледати и преузети ОВДЕ.