(„СЛ. ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“, БР. 9/2017)

Циљ уређења простора у обухвату Плана је стварање планског основа за усклађивање постојећег стања изграђених објеката и инфраструктуре и изградњу нових објеката и нове инфраструктуре. Планом ће се створити услови и определити правила за изградњу нових објеката у функцији туризма, спорта и рекреације и омогућити легализација постојећих објеката у обухвату Плана.

Целокупан текст Плана са пратећим графичким прилозима можете погледати и преузети ОВДЕ. Док документациону основу Плана можете погледати и преузети ОВДЕ.