(„Сл. лист Града Сремска Митровица“, бр. 9/2017)

Циљ уређења простора у обухвату Плана је стварање планског основа за формирање стамбеног блока са правилном насељском саобраћајном-уличном мрежом и правилном парцелациjом – правилним грађевинским парцелама за изградњу стамбених објеката. Препарцелацијом ће се уредити правилне грађевинске парцеле уз уважавање коришћења простора у затеченом стању.

Целокупан текст Плана са пратећим графичким прилозима можете погледати и преузети ОВДЕ.