(„СЛ. ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“, БР. 1/2018)

Циљ уређења простора у обухвату Плана је стварање планског основа за формирање стамбеног блока са правилном насељском саобраћајном-уличном мрежом и правилном парцелациjом – правилним грађевинским парцелама за изградњу стамбених објеката. Препарцелацијом ће се уредити правилне грађевинске парцеле уз уважавање коришћења простора у затеченом стању.

Целокупан текст Плана са пратећим графичким прилозима можете погледати и преузети ОВДЕ.