(„СЛ. ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“, БР. 4/2018)

Циљ доношења Плана детаљне регулације блока између улица Прве јалијске (лучна траса) и Филипа Вишњића, Град Сремска Митровица је стварање услова за унутарблоковску изградњу површине блока у складу са опредељењем у ПГР-у Града о погушћивању и привођењу намена површина планираних за породично становање у ширем центру Сремске Митровице.

Један од важних циљева који треба да буде остварен је дефинисање просторних критеријума, стандарда и норматива за изградњу објеката породичног и вишепородичног становања са делатностима на припадајућим парцелама.

Унапређивање постојеће и планирање неопходне нове саобраћајне мреже у циљу повезивања нових стамбених целина као и бољег функционисања саобраћаја у овом делу града – стамбеном насељу „Јалија“.

Целокупан текст Плана са пратећим графичким прилозима можете погледати и преузети ОВДЕ. Док документациону основу Плана можете погледати и преузети ОВДЕ.