(„СЛ. ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“, БР. 6/2018)

Циљ израде Плана је прибављање земљишта у јавну намену за потребе изградње објеката у јавној намени (вртића, здравствена установа, геронтолошки центар) уз планирану претежну намену – секундарни центар и реализација планираних садржаја уз усклађивање свих релевантних параметара простора, услова надлежних институција, како у обухвату Плана тако и у утицајном подручју са основним принципима одрживог развоја, односно усклађивање активности у простору и заштите животне средине.

Посебан циљ уређења простора у обухвату Плана је стварање планског основа за формирање зоне у стамбеном насељу породичног становања „Радиначки пут“ за изградњу објеката у јавној намени у функцији секундарног насељског центара са једне стране и изградња и уређење постојећих објеката пословања и услуга, са друге стране, а све у складу са спровођењем плана вишег реда – ПГР-а града Сремска Митровица, Мачванска Митровица и Лаћарак („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 11/2009.). Уређењем простора потребно је обезбедити урбанистичке услове за изградњу недостајућих садржаја компатибилних становању – предшколске установе, односно вртића са пратећим садржајима, здравствене установе и геронтолошког центра. Потребно је ускладити планиране намене дефинисане у плану вишег реда (ПГР): секундарни центар, становање и пословање.

Целокупан текст Плана са пратећим графичким прилозима можете погледати и преузети ОВДЕ. Док документациону основу Плана можете погледати и преузети ОВДЕ.