ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ („СЛ. ЛИСТ ОПШТИНА СРЕМА“, БР. 18/2018)

Циљ уређења простора у обухвату плана је стварање планског основа за усклађивање постојећег стања изграђених радног комплекса, изграђених објеката у утицајном подручју и изграђене инфраструктуре и објеката, односно формирање радне зоне са основном наменом – пословање и производња са компатибилним пословним наменама, трговином и услугама.

Посебне намене које су компатибилне основној намени пословања обухватају широк спектар делатности: од транспортних центара до ИТ компанија, истраживачкo-едукативниx центaрa до забавно-рекреативних центара, центара трговине и услуга у функцији основне намене.

Целокупан текст Плана са пратећим графичким прилозима можете погледати и преузети ОВДЕ. Док документациону основу Плана можете погледати и преузети ОВДЕ.