(„СЛ. ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“, БР. 7/2018)

Планом детаљне регулације обухваћено је подручје које се налази у режиму III степена заштите у Националном парку „Фрушка гора“ (Закон о националним парковима „Сл. гласник РС“, 39/33) тако да су утврђени програмски елементи заштите природних, непокретних културних добара и заштита животне средине.

Туристички локалитет „Летенка“, требало би да пружа могућност за изградњу нових објеката и садржаја у функцији развоја туризма (спортског, рекреативног), уз обезбеђење услова за активан одмор и рекреацију.

Планираном изградњом (хотела, смештајних павиљона, спортске дворане и спортских терена, ресторана, амбуланте, управне зграде) створиће се нова вредност просторне целине локалитета „Летенка“ не само у функцији спортско – рекреативног комплекса, већ и у функцији Националног парка „Фрушка гора“ па и целе АП Војводине и утицаће на подизање квалитета комплетне туристичке понуде.

Планирано је да се обезбеде услови за одвијање наставе у природи као и рад спортских школа и кампова који могу да буду веома интересантна понуда Фрушке горе, у току целе године, а то је облик активности који је данас потпуно и неоправдано занемарен.

Планом је предвиђена изградња објеката и терена који ће омогућити квалитетан спортско – рекреативни боравак: припрему спортиста, школу спортова, викенд и годишње одморе, семинаре и курсеве спортских група, различитих алтернативних спортова, а у исто време и културно – образовни боравак: школу културе, уметности, природе, стручне семинаре, курсеве и радионице образовног карактера за све узрасне и интересне категорије посетилаца.

Целокупан текст Плана са пратећим графичким прилозима можете погледати и преузети ОВДЕ.