(„СЛ. ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“, БР. 7/2018)

Основни циљ израде и доношења Плана детаљне регулације централне зоне насеља Мачванска Митровица је планска разрада на нивоу ПДР-а елемената плана вишег реда ГУП-а града Сремска Митровица из 2015. године која подразумева да се у задатом обухвату овог плана (ПДР-а) урбанистички и саобраћајно организује Секундарни градски центар, односно Центар насеља Мачванска Митровица у контексту основног концепта развоја града на две обале ГУП-ом дефинисаних просторних и функционалних садржаја у затеченим месним условима и достигнутом степену урбаног развоја овог дела града, као и Сремске Митровице у целини.

Целокупан текст Плана са пратећим графичким прилозима можете погледати и преузети ОВДЕ.