(„СЛ. ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“, БР. 6/2018)

Циљ уређења простора у обухвату Плана је стварање планског основа за усклађивање постојећег стања формираног површинског копа у експлоатацији, изграћених објеката и инфраструктуре, односно формирање површинског копа са основном наменом – експлоатација неметаличних сировина за потребе производње цемента – стратешког производа у Р. Србији.

Целокупан текст Плана са пратећим графичким прилозима можете погледати и преузети ОВДЕ.