ПДР РАДНЕ ЗОНЕ „KIJA INOX“ НА МАНЂЕЛОШКОМ ПУТУ, ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

840

(„СЛ. ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“, БР. 6/2018)

Циљ уређења простора у обухвату плана је стварање планског основа за усклађивање постојећег стања изграђеног радног комплекса „KIJA INOX“, проширења комплекса, изграђених објеката у утицајном подручју и изграђене инфраструктуре и објеката, односно формирање радне зоне са основном наменом – производња машина са
компатибилним пословним наменама, трговином и услугама.

Постојећи радни комплекс „KIJA INOX“ намењен је производњи машина, трговина и услуге (сервис).

Посебне намене као компатибилне основној намени су пословање, трговина и услуге у функцији основне намене.

Целокупан текст Плана са пратећим графичким прилозима можете погледати и преузети ОВДЕ.