ПДР ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА, КУЗМИНСКА, ЗМАЈ ЈОВИНА И СВЕТОГ ДИМИТРИЈА

1000

Основни мотив израде Плана је дефинисање конкретних нових урбаних садржаја, правила регулације и градње у обухвату плана и одговарајућег саобраћајног решења, а према већ формираним урбанистичким целинама: Централна урбанистичка целина – јавни садржаји; Северна урбанистичка целина – насеље вишепородичног становања П+4+Пк у окружењу простора у јавној намени и Западна урбанистичка целина породичног станова на припадајућим парцелама са простором регулационог појаса ул. Кузминске. Наведене урбанистичке целине предметног блока су детерминисане у Плану Генералне регулације града Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице, (“Сл. лист Града Сремске Митровице” бр. 11/2009).

Простор обухвата плана својим положајем и садржајем представља један од најважнијих централних простора града Сремске Митровице и био је тема више урбанистичких планова у другој половини 20-тог века на основу којих је и реализован достигнути ниво урбаног развоја који се огледа у реализованим комплексима три школе, пословно-спортском центру (у даљем тексту ПСЦ) са халом спортова, тргом и паркингом и насељу вишепородично становања са 11 објеката П+4+Пк и пратећим просторима. У свим досадашњим урбанистичким плановима планирана је изградња атлетског стадиона са 400 метарском стазом и пратећим просторима али до његове реализације није дошло, те се исказала потреба за израдом новог плана са новим концептом уређења.