ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

3695

Генерални урбанистички план се доноси као стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја. Основни циљ израде Генералног урбанистичког плана града Сремска Митровица (у даљем тексту План) јесте одређивање дугорочне пројекције развоја и просторне организације насеља Сремска Митровица, Лаћарак и Мачванска Митровица, те заштите, уређења и наменског коришћења простора.
Aнализирано кроз планску документацију, ова три насеља се посматрају као интегрисано подручје почев од Генералног плана из 1982. године, па све до Плана генералне регулације града Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице из 2009. године. Међутим, новина је да се сада први пут подручје обухваћено планом посматра као јединствено и целовито урбано подручје у оперативном смислу, са дефинисањем примарног градског центра и шест ободних целина, које га окружују, и од којих свака има третман урбаног подручја са секундарним центром (једним или чак два секундарна центра). Такође, први пут се дефинише урбанистичка целина западног дела града, која спаја два насеља – Сремску Митровицу и Лаћарак, односно чине је делови ова два насеља, чиме се успоставља њихова функционална веза и интеграција.

Целокупан текст ГУП града Сремска Митровица можете погледати и преузети ОВДЕ.