ПДР ДЕЛА НАСЕЉА “РАДИНАЧКИ ПУТ”

829

ПДР-ом се врши раздвајање јавног од осталог грађевинског земљишта односно, опредељује саобраћајно решење простора у обухвату плана. Тако се стварају услови за формирање стамбених парцела и завршетак процеса легализације објеката као и услови за даљу урбанизацију простора у обухвату плана као површина за становање са делатностима малих густина, са дефинисаним Правилима уређења и грађења.

ПДР дела насеља “Радиначки пут” је, пре свега, санациони план затеченог стања, односно у приоритету планирања су краткорочни и средњорочни елменти планирања:
• регулација јавних површина
• реализација саобраћајног решења
• изградња мрежа инфраструктуре и
• обезбеђења планско-правних предуслова за легализацију бесправно изграђених стамбених објеката.

Целокупан текст ПДР насеља “Радиначки пут” у Сремској Митровици можете погледати и преузети ОВДЕ.