Разлог за израду овог плана је стварање услова за бољу комуникацију унутар централне зоне Града, заштита и презентација културног наслеђа и обезбеђење услова за градњу објеката јавних функција, стамбено-пословних објеката у унутарблоковском простору, изградња неопходне инфраструктуре, пре свега саобраћајница и мирујућег саобраћаја (паркинг места и монтажно-демонтажних гаража). Такође, ПДР-ом се ствара правни основ за раздвајање јавног и осталог грађевинског земљишта, односно регулишу се имовинско правни односи те се површине планиране за јавне функције могу привести намени.

Целокупан ПДР просторног блока Зелено дрво можете прочитати и преузети ОВДЕ.