ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРАНЕ НА БИОМАСУ У К.О. ЈАРАК

    2871

    На захтев Инвеститора ”АГРОФИШЕР” из Руме, у ЈП ”УРБАНИЗАМ” Сремска Митровица започете су припремне радње за израду урбанистичког плана за изградњу електране на биомасу у к.о. Јарак на територији Града Сремска Митровица.
    Уређење простора у обухвату плана заснива се на начелима одрживог развоја и рационалним коришћењем пољопривредног земљишта за изградњу објеката за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора ( биомасе), а све у циљу усклађивања потреба простора блиског пољопривредном газдинству – комплексу.
    Доношењем урбанистичког створили би се услови за претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште на ком би се градили објекти који чине комплекс електране – биогасног постројења инсталисане снаге до 2 mW електричне енергије.
    Потенцијална енергија добијена из биомасе је најзначајнији енергетски потенцијал обновљивих извора на простору Војводине, па самим тим и на теритроији Града Сремска Митровица, с обзиром на заступљеност пољопривредног и шумског подручја, односно заступљеност ресурса остатака ратарске и шумске производње. Повећање потенцијала биомасе, могуће је остварити повећањем производње енергетских култура, уљане репице, за које постоје повољни услови, као и узгојем брзорастућих шума на земљишту које није повољно за узгајање конвенционалних пољопривредних култура, поред река и канала. Биомасу, због вишеструке исплативости, могуће је користити као енергент у топланама.