ПДР ПРОСТОРНОГ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СВ.ДИМИТРИЈА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И СТАРИ ШОР У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

777

План детаљне регулације просторног блока између улица Светог Димитрија, Краља Петра Првог и Стари шор у Сремској Митровици израђује се на основу:
• исказаних потреба Града Сремска Митровица;
• заинтересованости потенцијалних инвеститора за улагање у изградњу пословних и стамбених објеката по ободу и унутар блока;
• потребе за регулисањем и унапређењем унутарблоковске саобраћајне мреже и повећањем капацитета површина за мирујући саобраћај – паркинг места унутар блока;
• потребе за разграничењем јавног од осталог грађевинског земљишта и стварања правног основа за прибављање земљишта за потребе изградње објеката и формирање простора са јавном наменом.

Разлог за израду овог плана је стварање услова за уређење и грађење у обухваћеном простору, а састоји се у урбаној реконструкцији простора блока, заменом функција простора и типова градње, тј. променом намене пољопривредног неизграђеног земљишта у пословно-стамбену зону са уређеним јавним садржајима као и замену породичног становања
вишепородичним са пословањем.