ПДР изворишта водовода „Мартинци“ у К.О. Мартинци, Град Сремска Митровица

2665

(„Сл. лист Града Сремска Митровица“, бр. 9/2017)

Циљ уређења простора у обухвату Плана је стварање планског основа за решавање имовинско-правних односа, усклађивање постојећег стања изграђених објеката и инфраструктуре, односно формирање комуналне зоне у атару чија је намена комунална делатност – извориште сирове воде „Мартинци“ за потребе рада фабрике воде у Сремској Митровици, површине 25,49 ha. Израдом Плана створиће се услови за усклађивање постојећег стања, изграђених објеката (постојећих бунара) и планираног проширења изворишта. У смислу водне делатности у питању је коришћење вода и заштита вода од загађења.

Целокупан текст Плана са пратећим графичким прилозима можете погледати и преузети ОВДЕ.