Документациона основа (пдф)

Графички део (пдф)

План детаљне регулације радне зоне Барице К.О. Манђелос (пдф)