План генералне регулације Града Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице
01 подручје обухваћено планом генералне регулације
02 постојеће стање – план намене површина
03 планирана намена – план намене површина
04 постојеће стање – план поделе града на типичне градске целине и независне просторне системе
04а планирано стање – план поделе града на типичне градске целине и независне просторне системе
05 план саобраћајног система са основном нивелацијом
05а мрежа државних путева са обухватом плана
05б саобраћајни прикључци и раскрснице на правцима државних путева
06 снабдевање водом и одвођење отпадних вода
07 електроенергетски и тт систем
08 план снабдевања топлотном енергијом
09 план заштите непокретних културних добара SIRMIUM „intra muros” зоне I и II
09а план заштите непокретних културних добара зона III
10 план уређења система зелених градских површина